Нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө
Нэр Хавсралт
1 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 04-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
2 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 03-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
3 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 02-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
4 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 01-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах