Нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө
Нэр Хавсралт
1 Сэлэнгэ аймаг 2018 оны 10-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
2 Сэлэнгэ аймаг 2018 оны 09-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
3 Сэлэнгэ аймаг 2018 оны 07-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө
4 Сэлэнгэ аймаг 2018 оны 06-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
5 Сэлэнгэ аймаг 2018 оны 05-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
6 Сэлэнгэ аймаг 2018 оны 04-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
7 Сэлэнгэ аймаг 2018 оны 03-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
8 Сэлэнгэ аймаг 2018 оны 02-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
9 Сэлэнгэ аймаг 2018 оны 01-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
10 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 12-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
11 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 11-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
12 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 10-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
13 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 09-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
14 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 08-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
15 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 07-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
16 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 06-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
17 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 05-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
18 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 04-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
19 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 03-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
20 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 02-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
21 Сэлэнгэ аймаг 2017 оны 01-р сард зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө татах