Төрийн үйлчилгээ
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгалтын улсын тэмдэгтийн хураамж:
...

2023-05-02 17:36:02

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн архиваас үзүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээ:
...

2023-05-02 10:28:03

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Төрийн архиваас иргэд, ААН-д үзүүлж буй төрийн үйлчилгээ:
...

2023-05-02 10:23:01

Дэлгэрэнгүй ...
Архивын баримт бичгийг хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах журам:
...

2023-04-22 16:48:01

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн судалгаа:
...

2023-04-22 16:17:01

Дэлгэрэнгүй ...