Төлөвлөгөө
Нэр Хавсралт
1 Сэлэнгэ аймгийн 2023 оны худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө: татах
2 Сэлэнгэ аймгийн 2022 оны худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө: татах
3 Сэлэнгэ аймгийн ТЕЗ-ийн 2021 онд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний тодотгосон төлөвлөгөө: татах
4 Сэлэнгэ аймгийн 2021 оны худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө: татах
5 Сэлэнгэ аймгийн 2020 оны худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө: татах
6 Сэлэнгэ аймгийн 2019 оны худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө татах
7 Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө /шинэчилсэн/ татах
8 Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө татах
9 Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө татах
10 Сэлэнгэ аймгийн 2016 оны худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө татах
11 Худалдан авах ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөө татах
12 Худалдан авах ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөө: / шинэчлэгдсэн/ татах
13 Худалдан авах ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөө: / шинэ / татах
14 Худалдан авах ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөө татах
15 Худалдан авах ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөө татах
16 Худалдан авах ажиллагааны 2014 оны төлөвлөгөө татах