Тайлан, мэдээ
Нэр Хавсралт
1 Төрийн албаны зөвлөлийн Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2021 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан: татах
2 Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2020 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан: татах
3 Төрийн албаны зөвлөлийн Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2019 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан: татах
4 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН: татах
5 Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2018 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан: татах
6 Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2018 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан: татах
7 2017 оны санал, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт татах
8 Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2017 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан татах
9 Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2017 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан /тойм/ татах
10 Төрийн албаны зөвлөлийн Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан /тойм/ татах
11 2015 оны шийдвэрлэсэн асуудлууд татах
12 2015 оны санал, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт татах