Тогтоол, журам
Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай
...

2023-06-05 15:36:05

Дэлгэрэнгүй ...
албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл үнэлэх журам:
...

2023-05-02 11:05:03

Дэлгэрэнгүй ...
Архивын баримт бичгийн хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах нийтлэг журам
...

2023-05-02 10:46:02

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалыг төрийн захиргааны албан тушаалын ангилалд адилтган авч үзэх албан тушаалын жагсаалт:
...

2023-05-01 10:58:02

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн тусгай албан тушаалыг төрийн захиргааны албан тушаалын ангилалд адилтган авч үзэх албан тушаалын жагсаалт:
...

2023-05-01 10:52:01

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам
...

2023-05-01 10:46:02

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн захиргааны албан тушаалуудын адилтгах удирдах албан тушаалд тавигдах шаардлага:
...

2023-05-01 10:32:06

Дэлгэрэнгүй ...