Санхүү төрийн сангийн хэлтэс
Үндсэн чиг үүрэг:
 
Аймгийн төсвийн төлөвлөлт бүрдүүлэлт, хуваарилалт, зарлага, санхүүжилт төрийн сангийн үйл ажиллагааг гүйцэтгэх, аймгийн төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх төсвийн ил тод байдлыг хангах, татварын орлогын төлөвлөлт, татвар хураалтын ажлын зохион байгуулалт, гааль, нийгмийн даатгал, хөрөнгө оруулалт, зээлийн бодлого зохицуулалт, төсвийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүү, ня-бо, бүртгэлийн үйл ажиллагааг хариуцах Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэлтэс, албадын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж зохицуулах, бодлогын удирдамжаар хангах, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хадгалалт хамгаалалт, бүртгэлийг хариуцаж иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын байгууллагын шийдвэрийг үндэслэн орон нутгийн өмчийг ашиглах, устгах, шилжүүлэх, борлуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, аймгийн эдийн засгийн бодлогыг төлөвлөх, үр дүнг судалж нэгтгэх, эдийн засаг, нийгмийн хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг боловсруулах, хэрэгжилт үр дүнг нэгтгэж тайлагнах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
 
Хэлтсийн үйл ажиллагааг Хөгжлийн бодлогын хэлтэс, Нийгмийн хөгжлийн хэлтэстэй нягт уялдуулан явуулна.
 
Эрхэлсэн ажил үйлчилгээ, чиг үүргийн дагуу аймгийн Засаг даргын дэргэдэх дараах хэлтэс, албаны үйл ажиллагаанд хяналт тавьж удирдлага, зохицуулалтаар хангана. Үүнд:
 
-Татварын хэлтэс
 
-Статистикийн хэлтэс
 
-Гаалийн алба
 
-Санхүүгийн хяналт, аудитын алба
 
Албан тушаал нэр ажлын утас гар утас цахим шуудан
Хэлтсийн дарга О.Мөнхбаяр   99669959 munkhbayar@selenge.gov.mn
Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч Х.Мөнхжаргал   99498674 munkhjargal@selenge.gov.mn
мэргэжилтэн Ж.Хишигдэлгэр 70362544 94642189 khishigdelger@selenge.gov.mn
мэргэжилтэн Б.Наранзул   99866612 naranzul@selenge.gov.mn
мэргэжилтэн Э.Ганчимэг 70362544 99064640 ganchimeg@selenge.gov.mn
мэргэжилтэн Х.Оюунбилэг 70362544 99773441 oyunbileg@selenge.gov.mn
мэргэжилтэн Б.Болормаа   99928118 bolormaa@selenge.gov.mn
нягтлан бодогч Ч.Сугардорж   99156377 sugardorj@selenge.gov.mn