Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
Сэлэнгэ аймгийн 2021-2025 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн тайлан: /2023 оны жилийн эцэс/
...

2024-01-25 16:42:01

Дэлгэрэнгүй ...
АЗДҮАХ-ийн 2021-2024 оны хөтөлбөрийн биелэлт: /2023 оны жилийн эцэс/
...

2024-01-16 12:03:01

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ аймгийн хууль тогтоомж, тогтооол шийдвэрийн хэрэгжилтийн тайлан: /2023 оны /
...

2024-01-15 16:21:03

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ аймгийн эдийн засаг, нийгмийн үзүүлэлт-2023 он
...

2023-12-25 15:31:02

Дэлгэрэнгүй ...
Салбаруудын үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл:
...

2023-05-02 10:43:02

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн 2022 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний биелэлт тайлан:
...

2023-04-05 11:47:03

Дэлгэрэнгүй ...
АЗДҮАХ-ийн 2021-2024 оны хэрэгжилтийн явц, үр дүн:
...

2023-04-05 11:42:03

Дэлгэрэнгүй ...
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний бичмэл тайлан-2022 он
...

2023-02-25 14:26:03

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ аймгийн эдийн засаг, нийгмийн үзүүлэлт-2022
...

2023-02-25 12:10:02

Дэлгэрэнгүй ...