Ёс зүйн дүрэм
Нэр Хавсралт
1 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм татах
2 Төрийн албан хаагчийн эрмэлзэх есөн зүйл татах
3 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам татах