Иргэний нөөцийн жагсаалт
Нэр Хавсралт
1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2015 оны 209-р тогтоолоор төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэсэн жагсаалт татах
2 Төрийн албаны зөвлөлийн 2015 оны 05-р тогтоолоор төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэсэн жагсаалт татах
3 Төрийн албаны зөвлөлийн 2014 оны 88-р тогтоолоор төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэсэн жагсаалт татах
4 Төрийн албаны зөвлөлийн 2014 оны 39-р тогтоолоор төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэсэн жагсаалт татах
5 Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 218-р тогтоолоор төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэсэн жагсаалт татах