Иргэний нөөцийн жагсаалт
Нэр Хавсралт
1 Сэлэнгэ аймгийн төрийн албаны нөөцийн бүртгэл /2019-12-05/ татах
2 Төрийн албаны зөвлөлийн 2018 оны 58-р тогтоолоор төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай татах
3 Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 оны 160-р тогтоолоор төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай татах
4 Төрийн албаны зөвлөлийн 2015 оны 209-р тогтоолоор төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэсэн жагсаалт татах
5 Төрийн албаны зөвлөлийн 2015 оны 05-р тогтоолоор төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэсэн жагсаалт татах
6 Төрийн албаны зөвлөлийн 2014 оны 88-р тогтоолоор төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэсэн жагсаалт татах
7 Төрийн албаны зөвлөлийн 2014 оны 39-р тогтоолоор төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэсэн жагсаалт татах
8 Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 218-р тогтоолоор төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэсэн жагсаалт татах