Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ,дотоод аудитын хэлтэс
Үндсэн чиг үүрэг:
 
Засгийн газрын болон нутгийн захиргааны байгууллагын бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах үйл ажиллагааны үе шат бүрт хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж үр дүнг тайлагнах ажлыг зохион байгуулан мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллана.
 
Дээрх чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын болон Засаг даргын дэргэдэх газар, хэлтэс, албад холбогдох албан тушаалтнуудыг татан оролцуулна.
 
Төрийн албан хаагчдын ажил үйлчилгээ хэвийн явуулах нөхцөл бололцоог хангаж байгаа байдалд хяналт тавьж Тамгын газрын дотоод үйл ажиллагааг зохицуулна.
 
Үр дүнгийн бүх түвшний гэрээ байгуулах, дүгнэх аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын тайлан, Засаг даргын илтгэл мэдээллийн төслийг холбогдох хэлтсүүдээр бэлтгүүлж эцэслэн боловсруулна.
 
 
 

Албан тушаал

Нэр

Утасны дугаар

Цахим хаяг

Хэлтсийн дарга

Л.Төгөлдөр

99074749

tuguldur@selenge.gov.mn

Нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Бүүвэйцэцэг

 

99

buubeitsetseg@selenge.gov.mn

 

Төсөл хөтөлбөр, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, төрийн бус байгууллага хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Мөнхдөл

99975208

munkhdul@selenge.gov.mn

 

 

 

 

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн

Д.Одонтунгалаг

99497797

odontungalag@selenge.gov.mn