Олгогдсон зөвшөөрлүүд
Нэр Хавсралт
1 Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох тухай: /2023 он/ татах
2 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах захирамжууд: татах
3 АМТЗ-ээс орон нутгийн орлогод оруулсан татварын хэмжээ: татах
4 2022 онд шинээр олгосон, хугацаа сунгасан, хүчингүй болгосон тусгай зөвшөөрлүүд: татах
5 Хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах тухай татах
6 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл цуцлах тухай
7 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай татах
8 Тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох, сунгах тухай татах
9 Тусгай зөвшөөрлийг олгох, сунгах тухай /А33/ татах
10 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /А26/ татах
11 Тусгай зөвшөөрлийг олгох, сунгах, цуцлах тухай /А16/ татах
12 Согтууруулах ундаа, түүгээр үйлчлэхийг түр хугацаанд хориглох тухай /2020.11.18 ны А/311 тоот захирамж/ татах
13 Тусгай зөвшөөрлийг олгох, цуцлах, сунгах тухай /А249/ татах
14 Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай /А231/ татах
15 Тусгай зөвшөөрөл түдгэлзүүлэх тухай татах
16 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай /А175/ татах
17 Цагааннуур сумын 2-р цэцэрлэгт тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /А59/ татах
18 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /А38/ татах
19 Тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох, хугацаа сунгах тухай /А34/ татах
20 Алтанбулаг сумын 3 дугаар цэцэрлэгт тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /2019-11-20 А/410 / татах
21 Сайхан сумын ЕБС-ын 2 дугаар сургуульд тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /2019-11-20 А/409/ татах
22 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай: 2019-02-02 А/35 татах
23 Тусгай зөвшөөрөл түдгэлзүүлэх тухай: 2019-02-02 А/34 татах
24 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай: 2019-02-02 А/32 татах
25 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай: 2018-12-25 А/455 татах
26 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахад бүрдүүлэх материал: татах
27 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай: 2018-11-19 А/416 татах
28 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай: 2018-10-29 А/406 татах
29 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай: 2018-10-29 А/405 татах
30 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай: 2018-10-22 А/399 татах
31 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай: 2018-07-16 А/283 татах
32 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай: 2018-04-12 А/127 татах
33 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай: 2018-04-12 А/126 татах
34 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай: 2018-01-05 татах
35 Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам: /2015-10-28 97/ татах
36 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай /2017 оны 04-р улирал/ татах
37 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хугацаа сунгах тухай /2017 оны 03-р улирал/ татах
38 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай /2017 оны 02-р улирал/ татах
39 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хугацаа сунгах тухай /2017 оны 1-р улирал/ татах
40 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай А109 тоот татах
41 Тусгай зөвшөөрөл олгож, тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай А99 тоот татах
42 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай А94 тоот татах
43 Эрх шилжүүлсэн төсөл арга хэмжээний жагсаалт А77 тоот татах
44 Эрх шилжүүлсэн төсөл арга хэмжээний жагсаалт А52 тоот татах
45 2016 оны 02 сард олгосон А39, А43 тоот тусгай зөвшөөрлүүд татах
46 2015 онд шинээр тусгай зөвшөөрөл авсан эрүүл мэндийн байгууллагуудын жагсаалт татах
47 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгосон ААН-ийн жагсаалт татах
48 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүд: / 2015-06-30 ны байдлаар/ татах
49 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хугацаа сунгах тухай татах
50 2014-2015 онд Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгосон ААН-үүд татах
51 Тусгай зөвшөөрөл олгох сунгах хүчингүй болгох тухай татах
52 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах тухай татах
53 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын 2014 онд олгосон тусгай зөвшөөрөл татах
54 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах тухай татах
55 Тусгай зөвшөөрлийн хавсралтад нэмэлт оруулах тухай татах
56 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай татах
57 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн маягтын загвар татах
58 Цэцэрлэгүүдэд олгогдсон тусгай зөвшөөрлүүд татах
59 Аймгийн төрийн болон төрийн бус өмчийн ЕБС, цэцэрлэгүүдийн сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн сунгагдсан байдал татах
60 2014 онд шинээр авсан болон сунгалт хийсэн тусгай зөвшөөрлүүд татах
61 Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага татах
62 Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам татах
63 Аж ахуйн нэгжүүдийн согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлүүд татах
64 Эрүүл мэндийн чиглэлээр тусгай зөвшөөрөл олгох татах
65 Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл татах