Олгогдсон зөвшөөрлүүд
Нэр Хавсралт
1 Тусгай зөвшөөрлийг олгох, сунгах тухай /А33/ татах
2 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /А26/ татах
3 Тусгай зөвшөөрлийг олгох, сунгах, цуцлах тухай /А16/ татах
4 Согтууруулах ундаа, түүгээр үйлчлэхийг түр хугацаанд хориглох тухай /2020.11.18 ны А/311 тоот захирамж/ татах
5 Тусгай зөвшөөрлийг олгох, цуцлах, сунгах тухай /А249/ татах
6 Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай /А231/ татах
7 Тусгай зөвшөөрөл түдгэлзүүлэх тухай татах
8 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай /А175/ татах
9 Цагааннуур сумын 2-р цэцэрлэгт тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /А59/ татах
10 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /А38/ татах
11 Тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох, хугацаа сунгах тухай /А34/ татах
12 Алтанбулаг сумын 3 дугаар цэцэрлэгт тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /2019-11-20 А/410 / татах
13 Сайхан сумын ЕБС-ын 2 дугаар сургуульд тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /2019-11-20 А/409/ татах
14 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай: 2019-02-02 А/35 татах
15 Тусгай зөвшөөрөл түдгэлзүүлэх тухай: 2019-02-02 А/34 татах
16 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай: 2019-02-02 А/32 татах
17 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай: 2018-12-25 А/455 татах
18 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахад бүрдүүлэх материал: татах
19 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай: 2018-11-19 А/416 татах
20 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай: 2018-10-29 А/406 татах
21 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай: 2018-10-29 А/405 татах
22 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай: 2018-10-22 А/399 татах
23 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай: 2018-07-16 А/283 татах
24 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай: 2018-04-12 А/127 татах
25 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай: 2018-04-12 А/126 татах
26 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай: 2018-01-05 татах
27 Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам: /2015-10-28 97/ татах
28 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай /2017 оны 04-р улирал/ татах
29 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хугацаа сунгах тухай /2017 оны 03-р улирал/ татах
30 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай /2017 оны 02-р улирал/ татах
31 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хугацаа сунгах тухай /2017 оны 1-р улирал/ татах
32 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай А109 тоот татах
33 Тусгай зөвшөөрөл олгож, тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай А99 тоот татах
34 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай А94 тоот татах
35 Эрх шилжүүлсэн төсөл арга хэмжээний жагсаалт А77 тоот татах
36 Эрх шилжүүлсэн төсөл арга хэмжээний жагсаалт А52 тоот татах
37 2016 оны 02 сард олгосон А39, А43 тоот тусгай зөвшөөрлүүд татах
38 2015 онд шинээр тусгай зөвшөөрөл авсан эрүүл мэндийн байгууллагуудын жагсаалт татах
39 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгосон ААН-ийн жагсаалт татах
40 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүд: / 2015-06-30 ны байдлаар/ татах
41 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хугацаа сунгах тухай татах
42 2014-2015 онд Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгосон ААН-үүд татах
43 Тусгай зөвшөөрөл олгох сунгах хүчингүй болгох тухай татах
44 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах тухай татах
45 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын 2014 онд олгосон тусгай зөвшөөрөл татах
46 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах тухай татах
47 Тусгай зөвшөөрлийн хавсралтад нэмэлт оруулах тухай татах
48 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай татах
49 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн маягтын загвар татах
50 Цэцэрлэгүүдэд олгогдсон тусгай зөвшөөрлүүд татах
51 Аймгийн төрийн болон төрийн бус өмчийн ЕБС, цэцэрлэгүүдийн сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн сунгагдсан байдал татах
52 2014 онд шинээр авсан болон сунгалт хийсэн тусгай зөвшөөрлүүд татах
53 Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага татах
54 Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам татах
55 Аж ахуйн нэгжүүдийн согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлүүд татах
56 Эрүүл мэндийн чиглэлээр тусгай зөвшөөрөл олгох татах
57 Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл татах