Олгогдсон зөвшөөрлүүд
Нэр Хавсралт
1 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай А109 тоот татах
2 Тусгай зөвшөөрөл олгож, тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай А99 тоот татах
3 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай А94 тоот татах
4 Эрх шилжүүлсэн төсөл арга хэмжээний жагсаалт А77 тоот татах
5 Эрх шилжүүлсэн төсөл арга хэмжээний жагсаалт А52 тоот татах
6 2016 оны 02 сард олгосон А39, А43 тоот тусгай зөвшөөрлүүд татах
7 2015 онд шинээр тусгай зөвшөөрөл авсан эрүүл мэндийн байгууллагуудын жагсаалт татах
8 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгосон ААН-ийн жагсаалт татах
9 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүд: / 2015-06-30 ны байдлаар/ татах
10 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хугацаа сунгах тухай татах
11 2014-2015 онд Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгосон ААН-үүд татах
12 Тусгай зөвшөөрөл олгох сунгах хүчингүй болгох тухай татах
13 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах тухай татах
14 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын 2014 онд олгосон тусгай зөвшөөрөл татах
15 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах тухай татах
16 Тусгай зөвшөөрлийн хавсралтад нэмэлт оруулах тухай татах
17 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай татах
18 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн маягтын загвар татах
19 Цэцэрлэгүүдэд олгогдсон тусгай зөвшөөрлүүд татах
20 Аймгийн төрийн болон төрийн бус өмчийн ЕБС, цэцэрлэгүүдийн сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн сунгагдсан байдал татах
21 2014 онд шинээр авсан болон сунгалт хийсэн тусгай зөвшөөрлүүд татах
22 Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага татах
23 Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам татах
24 Аж ахуйн нэгжүүдийн согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлүүд татах
25 Эрүүл мэндийн чиглэлээр тусгай зөвшөөрөл олгох татах
26 Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл татах