Шилэн дансны мэдээлэл
Төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл арга хэмжээ түүний санхүүжилт:
...

2023-11-14 10:52:03

Дэлгэрэнгүй ...
Төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл арга хэмжээ түүний хэрэгжилт үр дүн:
...

2023-11-14 10:49:02

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ аймгийн 2023 оны төсвийн хуваарь: /хэтрэлт, хэмнэлт/
...

2023-05-02 15:32:01

Дэлгэрэнгүй ...
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудит, шилэн дансны хөтлөлтийн чиглэлээр хийж хэрэгжүүлсэн ажил арга хэмжээ, тайлан, зөвлөмж: /2022 он/
...

2023-05-02 12:15:02

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ аймгийн төр, төсвийн байгууллагуудын шилэн дансны мэдээлэл хөтлөлт, хэрэгжилт
...

2023-01-26 11:54:02

Дэлгэрэнгүй ...