Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам