Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам