“Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам”