Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны 2022 оны тайлан: