Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 2017 оны хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө: