ОХУ-ын Сэлэнгэ районд ажлын айлчлал хийлээ

 

Ñýëýíãý àéìãèéí ¿å ¿åèéí Çàñàã äàðãà íàð õºðø çýðãýëäýýõ ÎÕÓ-ûí ðàéîíóóäòàé õàìòûí àæèëëàãààòàé àæèëëàæ èðñýí. Àÿëàë æóóë÷ëàë, ñî¸ë óðëàã, áîëîâñðîë, íèéãýì ýäèéí çàñàã ãýýä îëîí òàëûí õàðèëöààã áýõæ¿¿ëæ èðñýí õàìòûí àæèëëàãààãàà ºðãºæ¿¿ëýõýýð Ñýëýíãý àéìãèéí Çàñàã äàðãà Ñ.Á¿ðýíáàò òýðã¿¿òýé òºëººëºã÷èä ÎÕÓ-ûí Áóðèàä óëñûí Ñýëýíãý ðàéîíä àæëûí àéë÷ëàë õèéëýý. Àæëûí àéë÷ëàëûí õ¿ðýýíä çºâõºí Ñýëýíãý ðàéîí òºäèéã¿é õàìòûí àæèëëàãààòàé àæèëëàäàã Зэдийн районû äàðãà Цыренов.В.Р, Хиагтын районы дарга Буянтуев А.В, Кабанскийн районы дарга Савватеев.С.В нарын óäèðäëàãóóäтай óóëçаж ярилцлаа.
 
Энэ удаагийн айлчлалын ãîë çîðèëãî íü ÌÓ-ûí Ñýëýíãý àéìãèéí òºëººëºã÷äèéí ñàíàëûã ОХУ-ын Сэлэнгэ болон бусад районуул ñîíñîж, öààøèä õýðõýí õàìòàð÷ àæèëëàõ òóõàé хэлэлцсэн явдал байлаа. Ñýëýíãý àéìãèéí õóâüä ÎÕÓ-ыí Áóðèàä óëñûí Бàéãàëь íóóð, Èòãýëò õàìáà зэрэг газар нутгийг õîëáîñîí àÿëàë æóóë÷ëàëûã õºãæ¿¿ëýõ, ñóðàã÷ õîîðîíäûí ñîëèëöîîны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, àõìàäóóäûã хоёр талын ñóâèëàëä àìðààõ, сóðãóóëü, öýöýðëýãèéí áàãø íàðûã òóðøëàãà ñóäëóóëàõ тал дээр õàìòàð÷ àæèëëàõ саналаа äýâø¿¿ëñýí. Дээрх ÷èãëýëýýð ºìíº íü ч õàìòàð÷ àæèëëàæ áàéñàí уламжлалтай. Харин энэ удаа илүү ºðãºæ¿¿ëж, ýð÷èìæ¿¿ëýõ òàë äýýð àíõààð÷ àæèëëàõ хүсэлтэй байгаагаа Ñýëýíãý àéìãèéí Çàñàã äàðãà илэрхийлсэн.
 
Сэлэнгийн районû äàðãà Половинко Татьяана Александровна:-“Õàìòûí àæèëëàãààíû õ¿ðýýíä òàâèãäàæ áàéãàà àæëóóäûã òààòàé õ¿ëýýí àâ÷ áàéíà. Сурагч ñîëèëöîîíû àñóóäëûã äàõèí ÿðèëöъя. Бóñàä ñàíàëóóäûã òààòàé õ¿ëýýí àâ÷ áàéíà” гэлээ.
 
Зэдийн районû äàðãà Цыренов.В.Р :- “Ýíý óóëçàëò òýð á¿ð óóëçàæ àìæäàãã¿é õ¿ì¿¿ñèéã íýã äîð öóãëóóëñàí ñàéõàí óóëçàëò áîëæ áàéíà. ÌÓ-ûí Ñýëýíãý àéìàãòàй áèä îëîí æèë íºõºðëºëèéí õàðèëöààòàé õàìòàð÷ ажиллаж èðñýí. ßëàíãóÿà óðëàã, ñïîðòûí õàìòûí àæèëëàãàà ñàéí õºãæñºí. Хоёр óëñûí õîîðîíäîõ òýìöýýí óðàëäààíä ÌÓ-ûí Ñýëýíãý àéìãèéí òàìèð÷èä áàéíãà èðæ îðîëöäîã. Эíý íü áèäýíä èõ òààòàé ñàíàãääàã þì. Òèéìýýñ ºíººäðèéí óóëçàëòûã áèä àæèë õýðýã áîëãîíî” ãýëýý.
 
Ийнхүү бîãèíî õóãàöààíы àæëûí àéë÷ëàë àìæèëòòàé áîëæ өндөрлөлөө. Уóëçàëòàнä èðñýí çî÷èä òºëººëºã÷èä цààøèä ÷ºëººò á¿ñýýð äàìæóóëàí áàéíãà óóëçàæ áàéõаа илэрхийлж байсан юм.