МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙГ СУРГАЛТАД ХАМРУУЛЛАА

Аймгийн ЗДТГ-аас Удирдлагын акадeмитай хамтран аймгийн 17 сумын ЗДТГ-ын дарга, зарим агeнтлагуудын ахлах мэргэжилтэнгүүдииг хамруулсан Төрийн байгууллага, ТАХ-ийн гүйцэтгэлиин төлөвлөгөө боловсруулах, үнэлж дүгнэх сургалтанд хамруулж байна.