Төрийн албаны шалгалт 03 сарын 11 өдөр авна

 

Сэлэнгэ  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.
 
“Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна.
 
· Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг бүртгэнэ.
 
· Тус  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагаас зарласан төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөх иргэнийг сонгон шалгаруулах мэргэшлийн шалгалтад орохыг хүссэн иргэдийг тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2014 оны 03 дугаар сарын 03, 04-ний өдрүүдэд  10.00-17.00 цагийн хооронд бүртгэнэ.
 
· Бүртгүүлсэн иргэдэд зориулсан шалгалтын зохион байгуулалт, шалгалт өгөх газар, хуваарь, цахим шалгалт өгөх семинар /зааварчилга/-ыг Салбар  комисс тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2014 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 16.00 цагт өгнө.
 
· Мэргэшлийн шалгалтад орох иргэн шалгалттай холбогдох зардлыг өөрөө хариуцах бөгөөд мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэний шалгалтын үйлчилгээний зардал 6 000 /Зургаан мянган/ төгрөг байна
 
Гурав. Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ
 
· Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн анкетыг маягт N1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);
 
· Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
 
· Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг хуулбарын хамт;
· Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт;
· “4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг 2 хувь;
 
· Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт
· Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр
 
Дөрөв. Шалгалтын хуваарь
· 2014 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр шалгалтыг доорхи байдлаар зохион байгуулна.
 
1. Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт
 
2. Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт /Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/
 
3. Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох шалгалт /Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/
 
· Шалгалт авах газар, хуваарийг бүртгүүлсэн иргэдийн тооноос хамааруулан 2014 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 16.00 цагт Засаг даргын Тамгын газар дээр мэдээлнэ.
 
· Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэд Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.
 
Мэргэшлийн шалгалттай  холбоотой асуудлаар тус аймгийн ЗДТГ-ын 70363199 дугаарын утсаар холбогдож  лавлагаа авч  болно.