2014 оны 06 сард авсан Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын дүнг уламжлах тухай