“УСАН СПОРТ СУРГАЛТЫН ТӨВ” АЛБАН ЁСООР НЭЭГДЛЭЭ

Сэлэнгэ аймагт Биеийн тамир спортын байгууллага үүсэн байгуулагдсаны 70 жилийн ойн арга хэмжээний үеэр аймгийн ÁÒÑÃ-ûí õàðúÿà “Усан спорт сургалтын төв”-ийг аймгийн Засаг дарга Ш.Оргил албан ёсоор нээж, БТСГ-ын дарга Б.Баттулга болон ахмад тамирчид нээлтийн ёслолд оролцлоо. Энэ үеэр усан спортын зэрэгтэй тамирчдын үзүүлэх сургууль болов. Энэхүү “Óñàí ñïîðò ñóðãàëòûí òºâ” íü óëñûí òºñâèéí 5,6 òýðáóì òºãðºãèéí ñàíõ¿¿æèëòýýð àøèãëàëòàíä îðñîí. Íèéò 1000 ì3 òàëáàéòàé, 300 õ¿íèé ñóóäàëòàé, ¿ñðýëòèéí 3 òàâöàíòàé /3ì, 5ì, 7ì/. Нàñàíä õ¿ðýã÷èä, õ¿¿õäèéí áàññåéí ãýñýí 2 õýñýãòýé, àíõàí øàòíûõàí õè÷ýýëëýõ íýã ñóðãàëòûí çàìòàé, 4 óðàëäààí òýìöýýí ñóðãàëò ÿâóóëàõ çàìòàé. Òóñ áàññåéíèé íàñàíä õ¿ðýã÷äèéí õýñãèéí óðò íü 25 ìåòð, ºðãºí íü 13 ìåòð òàëáàéòàé. Àíõàí øàòíû ñóðãàëòûí çàì íü ã¿í òàëäàà 1,20, íàì òàëäàà 70 ñì. Óðàëäààí òýìöýýí ÿâóóëàõ ñóðãàëòûí çàì íü ã¿í òàëäàà 4.80, íàì òàëäàà 2,20 ñì ã¿íòýé. Õ¿¿õäèéí áàññåéíû óðò íü 10 ìåòð, ºðãºí íü 5 ìåòð, 1,20  ñì ã¿íòýé.