Мандал сумын Түнхэл, Хэрх тосгон, Орхон, Баянгол сумын соёлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.