Гадаад харилцааны мэдээлэл
Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны бодлогын залгамж чанарыг хадгалж түншлэлийн харилцааг өргөтгөж, үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ” гэсэн зорилтын хүрээнд тус аймаг нь ОХУ, ОХУ-ын Буриад Улсын Зэд, Хиагт, Селенгийский, Кабанский районууд, БНСУ-ын Кёнгсанбугда мужийн Бунхва сум, ЗХАБНЗЗХХолбоо, Бүгд найрамдах Лаос ард Улсын Аттапы муж, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Эрээн, Хөх хоттой хамтын ажиллагааны гэрээтэй ажиллаж байна. Мөн түүнчлэн www.selenge.gov.mn вэб хуудсанд аймгийн иж бүрэн танилцуулгыг байршуулан, Сэлэнгэ аймгийн танилцуулга номыг монгол, англи, орос, хятад хэл дээр хэвлүүлэн гаргаж гадаадад аймаг орон нутгаа сурталчлах ажлыг зохион байгуулж байна.
Сэлэнгэ аймаг нь хамтын ажиллагааны гэрээтэй улс, аймгуудтай хил орчмын худалдаа, хамтарсан уулзалт,зөвөлгөөн зохион байгуулах, харилцан туршлага солилцох, төрийн албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх сургалтанд хамруулах зэрэг ажлуудыг хамтран хэрэгжүүлж хэвшээд байна.
 
 
 
Ç¿¿í Õîéä Àçèéí á¿ñ íóòãèéí Çàñàã çàõèðãààäûí õîëáîîíîîñ çîõèîí áàéãóóëäàã óóëçàëò, ÿðèëöëàãà, ñåìèíàð, ñóðãàëò çºâëºë㺺íä òºëººëºã÷ºº òîãòìîë îðîëöóóëæ áàéãàà íü áèçíåñèéí õ¿ðýý òýëæ, òºðèéí àëáàí õààã÷äûí ìýäëýã, äàäëàãà, òóðøëàãûã àðâèæóóëñàí àðãà õýìæýý áîëæ áàéíà.
 
Ìîíãîë-ÎÕÓ-ûí Çàñãèéí ãàçàð õîîðîíäûí êîìèññûí Á¿ñ íóòàã, õèë îð÷ìûí õàìòûí àæèëëàãààíû äýä êîìèññûí õóðàëäààíä òîãòìîë îðîëöîæ, õóðàëäààíààñ ãàðñàí øèéäâýðèéã ººðèéí àéìàãò õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëæ áàéíà.
 
Ýðòíèé óëàìæëàëò õºðøèéí õîëáîîòîé ÎÕÓ-ûí Áóðèàä óëñòàé õàìòðàí àæèëëàõ ãýðýýã øèíý àæèë, àðãà õýìæýýãýýð áàÿæóóëàí òóñ óëñûí çàðèì ÿàìäûí ñàéä, àéìãóóäòàé õàìòûí àæèëëàãàà, õèë îð÷ìûí õóäàëäàà, эдийн засгийг хөгжүүлэх талаар øèíý÷èëñýí ãýðýý áàéãóóëæ, õàìòàðñàí óóëçàëò, çºâëºë㺺í, îíîë, ïðàêòèêòèéí áàãà õóðàë çîõèîí áàéãóóëàõ, õàðèëöàí òóðøëàãà ñîëèëöîõ àæëóóäûã õèéäýã. Òóõàéëáàë, Óëààí-¯ä õîòûí Ñ¿ðüåýãèéí ýìíýëãèéí ºíäºð ìýðãýæëèéí ýì÷ íàðûí ¿çëýãèéã á¿õ ñóìàíä çîõèîí áàéãóóëæ, àéìãèéíõàà 10 îþóòàíã Áóðèàäûí èõ, äýýä ñóðãóóëüä ñóðàëöóóëàõ, õàâðûí òàðèàëàëòûí ¿ðèéí áóóäàé, æèìñíèé ìîäíû ñóóëãàö, òàðüö íèéë¿¿ëýõ àæëóóäûã õàìòðàí õèéæ гүйцэтгэлээ.
 
Монгол улс, ОХУ, БНХАУ гурван улсын хоорондын тав дахь удаагийн эдийн засаг, хил хоорондын худалдаа, хамтын ажиллагааны Эрээн хотын уулзалт форум, “Цайны зам ба хотуудын хөгжил-2013” хоёр дахь удаагийн олон улсын форумд Сэлэнгэ аймаг өөрийн байр суурийг илэрхийлж, идэвхитэй тогтмол оролцож хүлээсэн үүргээ биелүүлэн ажиллаж байна.
 
Ñýëýíãý àéìàã íü õàìòûí àæèëëàãààíû ãýðýýòýé óëñ, àéìãóóäòàé õèë îð÷ìûí õóäàëäàà, õàìòàðñàí óóëçàëò, çºâëºãººí çîõèîí áàéãóóëàõ, õàðèëöàí òóðøëàãà ñîëèëöîõ, òºðèéí àëáàí õààã÷äûí ìýäëýã ÷àäâàðûã äýýøë¿¿ëýõ ñóðãàëòàíä õàìðóóëàõ çýðýã àæëóóäûã õàìòðàí õýðýãæ¿¿ëæ õýâøýýä áàéíà. ¯¿íä:
 
Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðò: Àéìãèéí íýãäñýí ýìíýëãèéí ýì÷, ìýðãýæèëòí¿¿äèéн ìýäëýã ÷àäâàðûã äýýøë¿¿ëýõ, äàäëàãàæóóëàõ àæëûí õ¿ðýýíä Áóðèàä Óëñûí Çýäèéí ðàéîíû ýìíýëýã, Õèàãòûí ðàéîíû Àíàãààõ óõààíû êîëëåæèä, Òàéâàíü Óëñûí èõ ñóðãóóëü áîëîí Ôðàíö, ÁÍÑÓ-ä íèéò 26 õ¿íèéã ìýðãýæèë äýýøë¿¿ëëýý. ̺í æèë á¿ð óëàìæëàë áîëãîí àéìãèéí àõìàä íàñòíóóäûã ýýëæýýð Áóðèàä Óëñûí ñóâèëàëä ýì÷ë¿¿ëæ áàéíà
 
Соёл, ñïîðòûí ñàëáàðò:
 
Òèâ, äýëõèé, Îëîí óëñûí øàòàð, æ¿-äî, ÷ºëººò áºõ, áóðèàä áàðèëäààí, áîêñ çýðýã òýìöýýí¿¿äýä òàìèð÷äàà îðîëöóóëàí, Òóðê Óëñàä çîõèîí áàéãóóëàãäñàí ªñâºðèéí øàòàð÷äûí äýëõèéí àâàðãààñ àëòàí ìåäàëü, Õÿòàä Óëñûí ºñâºðèéí øàòàð÷äûí äýëõèéí àâàðãààñ 2 õ¿ðýë ìåäàëü, Êàçàõñòàí óëñàä áîëñîí íàñàíä õ¿ðýã÷äèéí áîêñûí Àçè òèâèéí àâàðãà øàëãàðóóëàõ òýìöýýíýýñ õ¿ðýë ìåäàëü, ÁÍÑÓ-ä çîõèîí áàéãóóëàãäñàí íàñàíä õ¿ðýã÷äèéí ñàìáî áºõèéí áàðèëäààíû Àçè òèâèéí àâàðãà øàëãàðóóëàõ òýìöýýíýýñ ìºíãºí ìåäàëü, Õîíãêîíãä áîëñîí ºсâºðèéí òàåêâîíäîãèéí “Àçè òèâèéí àëòàí öîì” òýìöýýíýýñ 1 àëò, 2 õ¿ðýë ìåäàëü, Òàéëàíäàä çîõèîí áàéãóóëàãäñàí ºñâºðèéí ÷ºëººò áºõèéí Àçè òèâèéí àâàðãà øàëãàðóóëàõ òýìöýýíýýñ õ¿ðýë ìåäàëü õ¿ðòñýí àìæèëòóóäûã ¿ç¿¿ëñýí áàéíà.
 
БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Эрээн, Хөх хоттой хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу Сэлэнгэ аймгийн Сэлэнгийн Долгио чуулгын уран бүтээлчид БНХАУ-ын Эрээн хотноо 3 улсын эдийн засгийн форум чуулга уулзалт тоглолтонд улсаа төлөөлж нийт 38 хүний бүрэлдэхүүнтэй уран бүтээлчдийн “Монгол Аялгуу” тоглолт, мөн 2012 ондоо Вьетнам улсын Хью хотноо зохиогдсон Олон улсын ардын урлагийн их наадамд Зууны манлай бүжиг дэглээч Сэвжидийн дэглэлт “Уран гар ” бүжгээрээ , мөн ОХУ-ын Буриад улсын Хиагт хотноо зоион байгуулагдсан “Их цайны зам” жуулчдын нээлтийн тоглолт зэрэгт тус тус амжилттай оролцсон байна.
 
Мөн энэ онд Буриад улсын Сэлэнгийн районы “Алтаргана -2006” наадмын үнэмлэхүй ялагч Зоригт Цыхендондоповын нэрэмжит бөхийн тэмцээнд мөн Буриад улсын Хиагтын районы XIV өсвөрийн залуучуудын чөлөөт бөхийн “Хиагтын Дэвжээ-2013” тэмцээн болон Буриад улсын Хиагтын районы захиргаанаас зохиогдож буй Будаева Дашийн нэрэмжит шатрын тэмцээнд аймгийн шатарчдыг зохион байгуулж оролцууллаа.
 
Түүнчлэн Òèâ, äýëõèé, Îëîí óëñûí øàòàð, æ¿-äî, ÷ºëººò áºõ, áóðèàä áàðèëäààí, áîêñ çýðýã òýìöýýí¿¿äýä òàìèð÷äàà îðîëöóóëсан бөгөөд ÁÍÑÓ-ä çîõèîí áàéãóóëàãäñàí íàñàíä õ¿ðýã÷äèéí ñàìáî áºõèéí áàðèëäààíû Àçè òèâèéí àâàðãà øàëãàðóóëàõ òýìöýýíýýñ Шаамар сумын иргэн, тамирчид ìºíãº, хүрэл медаль авсан амжилтийг үзүүлсэн байна.
 
Хоёр орны найрамдал, хамтын ажиллагааг бэлэгдсэн уламжлалт “Эв мод”-ны наадмыг 2 жилд нэг удаа зохион байгуулдаг бөгөөд энэ удаад 2013 оны 05 дугаар сарын 29,30-ны өдрүүдэд Алтанбулаг суманд өргөн дэлгэр амжилттай зохион байгуулсан энэхүү наадамд Буриад улсын Хиагтын район, Зэдийн район, Кабанск, Сэлэнгийн районуудаас зочид төлөөлөгчид мөн Алтанбулаг, Хүдэр, Ерөө, Шаамар, Зүүнбүрэн, Цагааннуур, Түшиг, Сүхбаатар зэрэг сумдыг хамруулан оролцуулав.
 
Бîëîâñðîëûí ñàëáàðò:
 
Аймгийн хэмжээнд Энхтайваны корпусын чиглэлээр жил бүр 20- 40 гаруй сайн дурын мэргэжилтнүүд ажиллаж байгаа бөгөөд боловсрол,хөдөө аж ахуй, нийгмийн салбарын чиглэлээр сумдад ажиллаж байна. Ãàäààä óëñ îðíóóäòàé õàìòûí àæèëëàãààíû õ¿ðýýíä òóñ àéìãèéí ñóðãóóëü öýöýðëýãò îëîí óëñûí ñàéí äóðûí 9 ìýðãýæèëòýí áàãø àæèëëàæ áàéãààãààñ ãàäíà ÎÕÓ-ûí Áóðèàä Óëñûí Áîëîâñðîëûí ÿàì, Õèàãò, Çýä, Ñýëýíãèéí ðàéîíû Àðäûí áîëîâñðîëûí õýëòýñòýé õàìòðàí àæèëëàõ ãýðýýíèé äàãóó õàðèëöàí òóðøëàãà ñîëèëöîõ, ñóðãàëò ñåìèíàð çîõèîí áàéãóóëàõ çýðýã àæëóóäûã õèéãýýä áàéíà.
 
պ人 àæ àõóéí ñàëáàðò :
 
ÎÕÓ-ûí Áóðèàä óëñàä õºäºº àæ àõóéí ìýðãýæèëòí¿¿ä õàðèëöàí òóðøëàãà ñóäëàõ, ìàë, ìàõ ýêñïîðòëîõ, õºäºº àæ àõóéí òîíîã òºõººðºìæ õóäàëäàí àâàõ çýðýã àæëóóäûã çîõèîí áàéãóóëààä áàéíà. ÎÕÓ-ûí Áóðèàä Óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéí Òàìãûí ãàçðûí äàðãà Íîñêîâ òýðã¿¿òýé ÿàìíû ñàéä íàð áîëîí 22 ðàéîíû äàðãà íàð, íèéò 36 õ¿íèé á¿¿ðýëäýõ¿¿íòýé òºëººëºã÷èä ìàíàé àéìàãò ãàçàð òàðèàëàíãèéí “Ãàöóóðò” êîìïàíèàñ òóðøëàãà ñóäëàõ, Àëòàíáóëàãèéí Õóäàëäààíû ÷ºëººò á¿ñèéí ¿éë àæèëëàãààòàé òàíèëöàõ àéë÷ëàëûã õèéñýí. Ãàäààä õàðèëöààíä øèíý ò¿íøëýëèéã íýìýãä¿¿ëæ, õàìòûí àæèëëàãààíû ãýðýý áàéãóóëàõ àæëûí õ¿ðýýíä 2010 îíû 1 ä¿ãýýð ñàðä ÁÍÃåðìàí Óëñàä çîõèîí áàéãóóëàãäñàí “Íîãîîí äîëîî õîíîã” îëîí óëñûí ¿çýñãýëýí ÿàðìàã, õºäºº àæ àõóéí ñàéä íàðûí äýýä õýìæýýíèé II-ð ÷óóëãàíä оролцов. ̺í Çàñãèéí ãàçðûí õýðýãæ¿¿ëýã÷ àãåíòëàã Æèæèã, äóíä ¿éëäâýðèéí Ãàçàð áîëîí ͯÁ-èéí õºãæëèéí õºòºëáºðèéã Ñýëýíãý àéìàãò õàìòðàí õýðýãæ¿¿ëæ áóé “Ìîíãîëä ¿éëäâýðëýë õºãæ¿¿ëüå” òºñëèéí ¿éë àæèëëàãàà, ¿ð ä¿íòýé òàíèëöàõààð ͯÁ-èéí õºãæëèéí õºòºëáºðèéí Ñóóðèí òºëººëºã÷ Àêáàð Óñìàíè áîëîí ßïîí Óëñààñ Ìîíãîë Óëñàä ñóóãàà Îíö áºãººä Á¿ðýí ýðõò Ýë÷èí ñàéä Òàêóî Êèäîêîðî íàð õ¿ðýëöýí èðæ öààøèä òºñë¿¿äèéã ¿ðãýëæë¿¿ëýí õýðýãæ¿¿ëýõ òàëààð ñàíàë ñîëèëöëîî мөн аéìãèéí Засаг даргаар ахлуулсан Х¿íñ õºäºº àæ àõóé æèæèã äóíä ¿éëäâýðèéí ãàçðûí дарга оролцсон ажлын хэсэг 2013 оны 5-р сард Данжин хот болоод Ысонгун хотуудад хөдөө аж ахуй болоод аймагт камерийн систем нэвтрүүлэх ажлын талаар туршлага солилцох болон цаашдын хамтын ажиллагааны талаар албан айлчлал хийлээ.
 
Æèë á¿ðèéí 5 ñàðûí 9 ºäðèéí óëàìæëàëò àðãà õýìæýý áîëîõ – Ялалтын баярын ахмад дайчид болон дайнд оролцогсдын хөшөөнд õ¿íäýòãýë ¿ç¿¿ëýõ, цэцэг өргөх ¸ñëîëûн үйл ажиллагааг Äàðõàí-Óóë àéìаг дахь ОХУ-ын ерөнхий êîíñóëûí ãàçàð, ÎÕÓ-ûí Áóðèàä Óëñûí Õèàãòûí ðàéîíòîé õàìòðàí Алтанбулаг суманд энэ оны 5-р сарын 10-ны өдөр çîõèîí áàéãóóëëàà.
 
ЗХАБНЗЗХХолбоо-NEAR холбооны чиглэлээр:
 
Ñýëýíãý àéìàã Зүүн Хойд Азийн бүс нутгийн Засаг захиргаадын холбооноос зохион байгуулагдсан арга хэмжээнүүдэд доорх байдлаар төлөөлөгчдийг 2011 онд хамрууллаа. Үүнд: 3 дугаар сарын 7-10-ны өдрүүдэд Япон Улсад зохион байгуулагдсан “Гамшгаас хамгаалах дэд хорооны хурал”-д, БНСУ-д зохион байгуулагдсан “Гадаад харилцааны мэргэжилтнүүдийн сургалт”-нд, “Эдийн засгийн форум”-д ,”Шинжлэх ухаан, технологийн дэд хорооны хурал”-д зэрэг хурал зөвөлгөөн,сургалтуудад харъяалагдах мэргэжилтэнгүүдийг тус тус оролцуулан туршлага судлах, орон нутгийн хөгжилд нэмэр болохуйц санал, санаачлага авах мөн үүгээр дамжуулан уламжлалт харилцаа холбоог бататган бэхжүүлэх ажлыг зохион байгууллаа.
ÁÍÑÓ-ûí ʸíãñàíáóãда àéìãèéí ʸíæ¿ õîòíîî çîõèîí áàéãóóëàãäñàí Ãàäààä õàðèëöààíû ìýðãýæèëòí¿¿äèéí õóðàëä 1, “Îëîí óëñûí Ýäèéí çàñãèéí ôîðóì”-ä 3, Õýíàí ìóæèä çîõèîí áàéãóóëàãäñàí “Àÿëàë æóóë÷ëàëûí äýä õîðîîíû õóðàë”-ä 8 òºðèéí àëáàí õààã÷äûã ñóðãàëò ñåìèíàðò òóñ òóñ õàìðóóëëàà
. Ñýëýíãý àéìàã ÁÍÑÓ-ûí ʸíãñàíá¿ãда àéìãèéí Áóíõâà ñóìòàé áàéãóóëñàí õàìòûí àæèëëàãààíû ãýðýýíèé äàãóó ìýðãýæèëòýí ñîëèëöîí òóðøëàãà ñóäëóóëàõ àðãà õýìæýýíèé õ¿ðýýíä àéìãèéí Õ¿íñ õºäºº àæ àõóé æèæèã äóíä ¿éëäâýðèéí ãàçðûí ìýðãýæèëòýíã Áóíõâà ñóìàíä, Áóíõâà ñóìûí ìýðãýæèëòýíã àéìàãòàà 6 ñàðûí õóãàöààòàéãààð òóñ òóñ àæèëëóóëàí òóðøëàãà судлуулсан ба 2013 онд Ãàäààä õàðèëöààíä øèíý ò¿íøëýëèéã íýìýãä¿¿ëæ, õàìòûí àæèëëàãààíû ãýðýý áàéãóóëàõ àæëûí õ¿ðýýíä Ñýëýíãý àéìàã ÁÍÑÓ-ûí ʸíãñàíá¿ãда мужтай áàéãóóëñàí õàìòûí àæèëëàãààíû ãýðýýíèé äàãóó аймгийн Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн ХАА-н бодлого хариуцсан мэргэжилтэнг БНСУ-ын Челла мужид зохион байгуулагдсан 5 хоногийн “Солонгосын хөдөө аж ахуйн дэвшилтэт технологи” сэдэвт сургалтанд оролцуулсан ба Мөн энэ оны 9-р сард Õ¿íñ õºäºº àæ àõóé æèæèã äóíä ¿éëäâýðèéí ãàçðûí ìýðãýæèëòýíã Жолланам мужид болох газар тариалангийн анхдугаар хуралдаанд оролцуулахаар болоод байна.
 
Нийгмийн салбарт
 
Япон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага ЖАЙКА болон БНСУ-ын Бунхва сум, Япон улсын Осака хот, Коочи аймагтай эдийн засаг, худалдаа, нийгмийн чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээ байгуулан харилцан төлөөлөгч солилцон ажиллаж байна.
 
ОХУ-ын Дархан-Уул аймаг дахь Консулын газрын Ерөнхий консул Лавров А.Ивановичийн Монгол Улсад ажиллах бүрэн эрхийн хугацаа дууссантай холбогдуулан аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын дарга тэргүүтэй төлөөлөгчид Дархан-Уул аймагт ажиллан Ерөнхий консулыг үдэх арга хэмжээнд оролцон хүндэтгэл үзүүллээ. Улмаар шинээр томилогдсон Ерөнхий консул Мостыка Иван Сергеевич тус аймагт айлчлан аймгийн Засаг даргад Өргөмжлөх бичгээ гардуулсан. 2011 оны 2 дугаар сарын 25-ны өдөр Сэлэнгэ аймаг, Буриад Улсын Хиагтын районы 2011-2012 онд нийгэм, эдийн засгийн салбар, хилийн бүс нутгийн хооронд хамтран ажиллах гэрээг байгуулав.
 
Мөн онд Ìîíãîë Óëñ äàõü ÀÍÓ-ûí Ýë÷èí Ñàéä Æîíàòàí Ñ.Ýäëòîí, ÁÍÕÀÓ-ûí Øàíäóíü ìóæèéí Õóäàëäàà àæ ¿éëäâýðèéí òàíõèìûí äàðãà ×î òýðã¿¿òýé òºëººëºã÷ä, Á¿ãä Íàéðàìäàõ Ýíýòõýã óëñûí Õèëèéí àþóëã¿é áàéäëûí çºâëºëèéí Åðºíõèé çàõèðàë, Ãåíåðàë Ñðèâàñòàâà òýðã¿¿òýé òºëººëºã÷èä , ÁÍÕÀÓ-ûí ªÌªÇÎ-íû Àðäûí òºëººëºã÷äèéí Áàéíãûí õîðîîíû äàðãà, Íàìûí õîðîîíû Íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà Õó ×óíüõóà òýðã¿¿òýé òºëººëºã÷èä, GTZ áóþó Ãåðìàíû òåõíèêèéí õàìòûí àæèëëàãàà òºñëèéí àõëàõ çºâëºõ Õàíñ Õîôìàíí òýðã¿¿òýé òºëººëºã÷èä òàíèëöàõ àëáàí àéë÷ëàë õèéñýí áàéíà.
 
Улс хувьсгалын 92 жилийн ойн баяр үндэсний баяр наадмыг тохиолдуулан аймгийн баяр наадамд БНСУ-ын Данжин хотын зочид төлөөлөгчид, Хиагтын районы зочид төлөөлөгчид мөн Дархан-Уул аймаг дахь ОХУ-ын ерөнхий консулын зочид төлөөлөгчид ирж хүндэтгэл үзүүлэн баяр наадмын арга хэмжээг үзэж сонирхлоо.
 
Òàéëàíò жилд òóñ àéìàãò Ìîíãîë Óëñ äàõü Нидерландийн вант улсын Хөдөө аж ахуйн яамны консулын ХАА-н чиглэлийн ахлах ажилтан Маринус Овехоёл òýðã¿¿òýé òºëººëºã÷èä аймгийн удирлагуудтай уулзах àëáàí àéë÷ëàë 2013 оны 06 дугаар сарын 14-ны өдөр аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хурлын танхимд хийсэн бөгөөд энэхүү уулзалтын зорилго нь Голландын ХАА-н хөгжлийг бусад орны ХАА-н хөгжлүүдтэй холбож өгөх мөн хөгжүүлэх талаар санал солилцоход оршиж байгааг ирсэн төлөөлөгчид дурьдлаа.
 
Ñýëýíãý àéìàã ÎÕÓ-ûí Áóðèàä óëñûí õàìòûí àæèëëàãààíû 2014-2015 оны ãýðýэг øèíý àæèë, àðãà õýìæýýãýýð áàÿæóóëàí үзэглэв.
 
Мөн БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх хоттой хийх цаашдын хамтын ажиллагааны талаарх ãýðýýнүүдийг 2013 îíд багтаан ¿çýãëýõýýð òºëºâ뺺ä áàéíà.