Авлигын эсрэг шуурхай арга хэмжээ зохион байгуулах сарын аян