АЗДТГ-ын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2015 оны тайлан