АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН УРАЛДААН, ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.