Санхүүгийн хяналт аудитын алба
Аймгийн хэмжээнд 2017 оны шилэн дансны мэдээлэл байршуулалтад хийсэн дотоод аудитын дүн, дүгнэлт, зөвлөмж
...

2017-11-15 16:45:03

Дэлгэрэнгүй ...
ШИЛЭН ДАНСНЫ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
...

2017-06-15 11:20:02

Дэлгэрэнгүй ...
Шилэн дансны тухай хуулийн 2016 оны хэрэгжилтэд дотоод аудит хийсэн тухай
...

2017-06-02 18:12:02

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ДҮН
...

2017-05-29 16:35:02

Дэлгэрэнгүй ...