2018 оны 1-р улиралд 10426 ш хэмжих хэрэгслийн баталгаажууллаа