МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2018 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 01-НИЙ ӨДРӨӨС ЭХЛЭН ХЭРЭГЖИНЭ