Сэлэнгэ аймгийн 2023 оны төсвийн хуваарь: /хэтрэлт, хэмнэлт/