Төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл арга хэмжээ түүний хэрэгжилт үр дүн: