Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг тогтоох тухай

 

 

Монгол Улсын Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх заалтыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:
 
Нэг. Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрт мөрдөх Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг хавсралтаар баталсугай.
 
Хоёр. Тус тогтоолыг мөрдүүлэх зохион байгуулалтын тодорхой арга хэмжээ авч биелэлтэнд байнгын хяналт тавьж хэрэгжүүлэхийг аймгийн Засаг дарга /С.Бүрэнбат /-д даалгасугай.
 
ДАРГА Ж.САНЖЖАВ
 
 
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
 
2012 оны 12 дугаар сарын 04 –ний
 
өдрийн 10 дугаар тогтоолын хавсралт
 
 
ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН
 
ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
 

 

Çîðèóëàëò

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн төрөл

Àëáàí òàòâàðûí õóâü õýìæýý

¯éëäâýðëýë¿éë÷èëãýýíèé

I. Байшин, барилга

0.6 %

Íèéòèéí ýçýìøëèéí áàðèëãà áàéãóóëàìæ

II. Байгууламж

 

Үүнээс

Дэд бүтцийн байгууламж

0.6 %

Зам, талбай

0.6 %

Бие даасан инженерийн шугам сүлжээ

0.6 %

 

Õóâèéí îðîí ñóóö

III. Орон сууц

 

Үүнээс

Орон сууц/ Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар ашиглаж байгаа/

0.6 %

Иргэдийн хашаа, байшин/Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар ашиглаж байгаа/

0.6 %

 

 

Тайлбар :

1.      Улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүждэг хуулийн этгээдийн үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, нийтийн эзэмшлийн барилга байгууламж, үйлдвэрлэл, технологийн паркийн удирдлага, нэгжийн үйлдвэрлэл, технологийн парк доторхи барилга байгууламж, бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийг албан татвараас чөлөөлнө.