Шилэн данс
Нэр Огноо Хавсралт
1 Сэлэнгэ аймгийн 2022 оны төсөв: 2021-12-07 Файл татах
2 Сэлэнгэ аймгийн 2021 оны тодотгосон төсөв: 2021-07-26 Файл татах
3 Аймаг, сумын ТЕЗ-ийн шилэн дансны мэдээлэлд хийсэн дотоод аудитын 2020 оны тайлан: 2021-02-26 Файл татах
4 Сэлэнгэ аймгийн 2021 оны төсөв: 2020-12-08 Файл татах
5 Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-ын 2019 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт 2020-02-24 Файл татах
6 Сэлэнгэ аймгийн 2020 оны төсөв: 2019-12-06 Файл татах
7 Аймгийн хэмжээнд 2017 оны шилэн дансны мэдээлэл байршуулалтад хийсэн дотоод аудитын дүн, дүгнэлт, зөвлөмж 2017-11-15 Файл татах
8 Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны тодотгосон төсөв / 11 сарын 14 / 2017-11-14 Файл татах
9 Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны тодотгосон төсөв 2017-05-08 Файл татах
10 Сэлэнгэ аймгийн ТЕЗ-ийн 2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт 2017-04-25 Файл татах
11 Аймгийн ЗДТГ-ын 2016 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, санхүүгийн тайлан 2017-04-25 Файл татах