Шилэн данс
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Огноо
1 Алтанбулаг сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 32,500,000₮ 15,515,181₮ 15,515,181₮ "Урантөмөр хэлхээ ХХК" 2021-10-29
2 Ерөө сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 32,500,000₮ 32,461,027₮ 25,968,821₮ "Сэлэнгэ есөн эрдэнэ ХХК" 2021-10-19
3 Сайхан сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 32,500,000₮ 32,000,010₮ 23,680,007₮ "Сэлэнгэ есөн эрдэнэ ХХК" 2021-09-17
4 Хушаат сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 32,500,000₮ 32,309,592₮ 25,847,600₮ "Сэлэнгэ есөн эрдэнэ ХХК" 2021-09-17
5 Сүхбаатар сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 33,500,000₮ 33,451,639₮ 33,451,639₮ "Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК" 2021-08-26
6 Орхон сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 32,500,000₮ 32,223,781₮ 32,223,781₮ "Смарт лифт ХХК" 2021-08-12
7 Зүүнбүрэн сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 32,500,000₮ 32,336,316₮ 26,319,713₮ "Сэлэнгэ есөн эрдэнэ ХХК" 2021-07-29
8 Мандал сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 20,000,000₮ 19,500,000₮ 19,500,000₮ Мандал сумын ЗДТГ 2020-09-30
9 Сүхбаатар суманд авто зам барих 298,178,600₮ 178,907,100₮ 178,907,100₮ Сэлэнгэ Есөн эрдэнэ ХХК 2020-07-29
10 Орхон сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 20,000,000₮ 19,717,091₮ 15,798,902₮ Орхон сумын ЗДТГ 2020-06-09
11 аймгийн төв Сүхбаатар сум дотор зам засвар 49,000,000₮ 49,000,000₮ 47,540,703₮ Эм Эн Эс Жи ХХК, Сэлэнгэ есөн эрдэнэ ХХК 2019-12-26
12 аймгийн төв Сүхбаатар суманд авто зам тавих 300,000,000₮ 300,000,000₮ 20,209,100₮ Эм Эн Эс Жи ХХК 2019-11-11
13 Хушаат сумын төвөөс Орхон голын гүүр хүртэлх хайрган хучилттай зам тавих 200,000,000₮ 200,000,000₮ 200,000,000₮ Эм Эн Эс Жи ХХК 2019-07-29
14 Сүхбаатар сумын дотор зам засвар 49,000,000₮ 49,000,000₮ 49,000,000₮ 2019-06-15
15 Сүхбаатар суманд авто зам тавих 300,000,000₮ 300,000,000₮ 300,000,000₮ 2019-05-10
16 Баруунбүрэн сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 20,000,000₮ 20,000,000₮ 11,045,080₮ Баруунбүрэн ЗДТГ-ын Нэмэлт санхүүжилтийн данс 2018-09-07
17 Сант сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 20,000,000₮ 20,000,000₮ 5,972,000₮ Сант сумын нэмэлт санхүүжилт 2018-09-05
18 Хушаат сумын Орхон голын гүүрнээс төмөр замын гарам хүртэлх 2,5 км замын засвар 20,277,100₮ 20,277,100₮ 20,277,100₮ Хушаат сумын ЗДТГ нэмэлт санхүүжилт 2018-08-31
19 Хушаат сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 20,000,000₮ 20,000,000₮ 11,855,978₮ Хушаат сумын ЗДТГ нэмэлт санхүүжилт 2018-08-31
20 Орхонтуул сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг 20,000,000₮ 20,000,000₮ 6,000,000₮ Орхонтуул ЗДТГ нэмэлт санхүүжилтийн данс 2018-08-14