Тендерийн урилга
Соёлын төвийн барилгын дээврийн их засвар /Сэлэнгэ, Шаамар сум, Дулаанхаан тосгон/
...

2020-03-16 17:12:05

Дэлгэрэнгүй ...
Багш нарын байрын их засвар /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/
...

2020-03-16 17:10:02

Дэлгэрэнгүй ...
Сумын төвийн ундны усны худгийн шинэчлэл /Сэлэнгэ, Жавхлант сум/
...

2020-03-13 15:42:01

Дэлгэрэнгүй ...
Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн засвар
...

2020-03-13 15:40:02

Дэлгэрэнгүй ...
Нийтийн эзэмшлийн байруудын гэрэлтүүлэг /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/
...

2020-03-13 15:35:02

Дэлгэрэнгүй ...
Сургуулийн байрын цэвэр ус, ариун цэврийн байгууламжийн шугам сүлжээний их засвар /Сэлэнгэ, Шаамар сум/
...

2020-03-13 15:32:05

Дэлгэрэнгүй ...
Сургуулийн барилгын шалны засвар /Сэлэнгэ, Дулаанхаан сум/
...

2020-03-13 15:29:07

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Шаамар сум, Дулаанхаан тосгон/
...

2020-03-13 15:27:06

Дэлгэрэнгүй ...
3 дугаар 60 айлын дээврийн засвар /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, Ганзамын 7 дугаар баг/
...

2020-03-13 15:25:01

Дэлгэрэнгүй ...
Ахмадын байрын их засвар, тоног төхөөрөмж /Сэлэнгэ, Жавхлант сум/
...

2020-03-13 15:22:03

Дэлгэрэнгүй ...